Contact

De programmalijn Personal Vehicles is gericht op persoonlijke of individuele mobiliteit en de ‘verdiensting’ van de (consumenten-)economie.

Uitdagingen

De programmalijn Personal Vehicles is gericht op persoonlijke of individuele mobiliteit en de ‘verdiensting’ van de (consumenten-)economie. Denk aan allerlei vormen van mobiliteit, van de ‘klassieke’ automobiel tot de elektrische fiets, en alle voertuigen die categorisch hier tussenin vallen (bijv. speed pedelecs). Ook elektrische bestelbussen horen bij dit thema omdat de meeste bestelbussen (<3500 kg) binnen het huidige Nederlandse institutionele kader als ‘automobiel’ beschouwd worden.

De individuele vervoersbehoefte vanuit het perspectief van de (potentiele) klanten staat in deze programmalijn centraal. Dit in tegenstelling tot de meer technisch en businesscase-gedreven omgeving waarin de programma’s voor Heavy Duty Commercial Vehicles worden ontwikkeld.

Gedroomd scenario 2030

In een gedroomd scenario zijn elektrische en zero-emissie auto’s in 2030 gemeengoed. De trend van bezit naar gebruik is doorgebroken. Het Nederlandse wagenpark is geslonken van 8 naar 4 miljoen personenvoertuigen. Meer dan de helft wordt elektrisch aangedreven en rijdt autonoom. Het aantal verkeersdoden is gehalveerd ten opzichte van 2017. De steden zijn leefbaar met veel groene en publieke ruimte waar de inwoners schone lucht inademen en geparkeerde auto’s schaars zijn, anders dan dat ze een functie als bijv. stroomleverancier hebben. Gebruikers bedienen zich van seamless multimodale mobility services van meerdere aanbieders.

Visionaire inpassing in de Brainport regio Technisch gezien is bovenstaand scenario heel goed te verwezenlijken in een project. Maar hoe krijgen we de samenleving in een andere gebruiksmodus? De integratie van elektrische mobiliteit voor individuen en (kleine) collectieven in stedelijke gebieden is binnen deze programmalijn leidend onderwerp.

Oplossingen

In de programmalijn Personal Vehicles werken bedrijven samen aan de ontwikkeling van projecten die antwoord bieden op de volgende vragen:

 • Hoe worden verbeteringen in de leefbaarheid en bereikbaarheid van de stedelijke omgeving van Eindhoven en haar campussen het best bereikt bij inpassing van vormen van verschillende (nieuwe elektrische) mobiliteit?
 • Hoe en waar gaat men laden en welke inpassingsvraagstukken in de gebouwde omgeving spelen hierbij een rol?
 • Welke impact hebben nieuwe mobiliteitsdiensten en -vormen van mobiliteit zoals autonoom rijden op deze omgeving?
 • Hoe krijgen we de eindgebruikers mee? Welke sociaal-maatschappelijke innovaties (ouderen, zorg, eenzaamheid, OV) kun je realiseren op basis van het e-car sharing principe?
 • Demonstreer businessmodellen en het effect op de waardeketen: welke maatschappelijke baten zijn er voor de BV Nederland te realiseren met car/ride sharing, MaaS (Mobility as a Service), integratie vastgoed (mobiliteitskosten zitten net als energiekosten direct verankerd in je huur) en LaaS (logistics as a service)?
 • Welke rol spelen overheden, kennisinstellingen, nieuwkomers en het gevestigde bedrijfsleven bij demonstratie en validatie van businessmodellen voor nieuwe financierings- en exploitatiemogelijkheden voor (zelf-)rijdende elektrische voertuigen?
 • Welke landelijke en lokale wetgeving kunnen we inzetten of staat juist in de weg om de ontwikkeling van green mobility te versnellen? Denk hierbij aan: milieuzones, venstertijden, speciale parkeerplekken laden en lossen en/of aparte asfaltstroken om met een elektrisch voertuig te mogen rijden?
 • Hoe kun je de opschaling van EV - PV - Storage & Sharing demonstreren?
 • Hoe kun je de rollen van eigenaar/exploitant/gebruiker verder onderzoeken in het kader van car sharing, en hoe kan dit op een slimme manier gefinancierd worden (coöperatie, VVE model ...)?
 • Hoe ontwikkelen en demonstreren we diensten met algoritmes voor parkeernorm(-en)?
 • Hoe maken we elektrische voertuigen (met de laagst mogelijke maatschappelijke kosten d.m.v. standaardisatie en open protocollen) integraal onderdeel van het energiesysteem en hoe zorgen we ervoor dat het energiesysteem optimaal in de mobiliteitsbehoeften voorziet?

Meer weten?