Privacyverklaring

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens van onze externe relaties door BOM Holding BV en haar groepsmaatschappijen en dochterondernemingen.

Wie zijn wij

Brabantse Ontwikkelings Maatschappij Holding B.V. (BOM Holding BV). Meer informatie over de BOM vind je op op onze website.

Wie zijn onze groepsmaatschappijen

De verschillende groepsmaatschappijen van BOM Holding BV vind je op onze contact pagina.

Samen vormen deze groepsmaatschappijen de BOM, waarin we onze activiteiten en diensten hebben ondergebracht in functionele teams.

Reikwijdte van deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens van onze externe relaties door BOM Holding BV en haar groepsmaatschappijen en dochterondernemingen.

Onze missie

Ondernemerschap is de aanjager voor verandering. Van duurzame voeding, een gezonde toekomst, klimaatneutrale energie tot de ontwikkeling van kansrijke sleuteltechnologieën. De Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) zorgt dat start-ups die daaraan bijdragen een vliegende start maken en kunnen doorgroeien tot scale-ups, dat ondernemingen in Brabant altijd over de juiste faciliteiten beschikken en dat bedrijven met internationaliseringsambities deze kunnen waarmaken.

Wij zijn aangesloten bij de ROM-code en NVP-code.

Contactgegevens algemeen
Goirlese Weg 15
5026 PB Tilburg
Postbus 3240
5003 DE Tilburg
info@bom.nl

Voor vragen of klachten over de verwerking van jouw persoonsgegevens en/of voor het melden van een datalek kun je contact opnemen met het meldpunt_BOM_security_privacy@bom.nl.

Waarom verwerken wij jouw persoonsgegevens (verwerkingsdoel)

Wij verwerken jouw persoonsgegevens omdat wij die nodig hebben voor onze missie. Wat wij daarmee bedoelen staat hieronder. Wij verwerken jouw gegevens voor een of van onderstaande doelen:

1. Omdat je met ons in overleg bent over onze producten (b, d)
2. Omdat je ons om informatie hebt gevraagd (a)
3. Omdat je bent geabonneerd op één van onze nieuwsbrieven (b)
4. Omdat wij jouw gegevens nodig hebben om te kunnen beoordelen of wij een relatie kunnen aangaan (b, c, d)
5. Omdat wij jouw gegevens nodig hebben om onze onderlinge afspraken na te komen (b)
6. Omdat wij jouw gegevens nodig hebben om onze administratie bij te houden (c, d)
7. Omdat wij jouw gegevens nodig hebben voor het opstellen van management informatie (d)
8. Omdat wij jouw gegevens nodig hebben voor controledoeleinden en voor het afwikkelen van onregelmatigheden die wij hebben geconstateerd en voor interne opleidingsdoeleinden] (d)
9. Omdat je onze website hebt bezocht (d)
10. Om onze dienstverlening te evalueren en te verbeteren (d)
11. Omdat wij jouw gegevens nodig hebben voor een ander doel waarover wij jou op andere wijze hebben geïnformeerd (verenigbaar gebruik)
12. Omdat wij jouw gegevens nodig hebben voor het uitvoeren van een subsidieregeling of andere regeling van overheidswege waar wij uitvoering aan geven (e)
13. Omdat wij jouw gegevens nodig hebben ten behoeve van een sollicitatieprocedure (d)
14. Omdat wij jouw gegevens nodig hebben ten behoeve van een assessmentprocedure (d)
15. Om te voldoen aan wet- en regelgeving (c)
16. Voor het voeren van geschillen (d)
17. Om met jou in contact te treden voor het uitvoeren van marktonderzoeken (a, d)

Waarom mogen wij jouw gegevens verwerken voor een bepaald verwerkingsdoel (verwerkingsgrondslag)

Wij verwerken jouw gegevens (a) als jij daar toestemming voor hebt gegeven, (b) als dat nodig is om een contract aan te gaan of uit te voeren, (c) als dat nodig is omdat wij moeten voldoen aan een wettelijke verplichting, (d) omdat het voor onze bedrijfsvoering noodzakelijk is of (e) als het nodig is ter vervulling van een taak van algemeen belang. Hierboven hebben wij per verwerkingsdoel met de letters a t/m e de verwerkingsgrondslag(en) aangegeven.
Als wij persoonsgegevens verwerken omdat jij daarvoor toestemming hebt gegeven dan kun je deze te allen tijde intrekken. De verwerking van jouw persoonsgegevens tot aan het intrekken van jouw toestemming is rechtmatig.

Wij verwerken de volgende categorieën gegevens

 • Identificerende gegevens en BSN
 • Gegevens over jouw interesses en voorkeuren
 • Jouw contactgegevens
 • Jouw financiële gegevens
 • Jouw achtergrondgegevens
 • Gegevens over je activiteiten op onze website


Wij verwerken deze gegevens alleen als wij ze nodig hebben voor een van onze verwerkingsdoelen.

Wij verkrijgen de gegevens uit de volgende bronnen

 • Van jou zelf
 • Uit openbare bronnen zoals de Kamer van Koophandel, Linkedin, Company info en het faillissementsregister
 • Uit media, waaronder papieren en elektronische media inclusief zoekmachines
 • Van websites als jij daar informatie achter laat

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan we ze nodig hebben voor de doeleinden waarvoor we ze hebben verzameld of de doeleinden waarvoor we ze hergebruiken. Voor een aantal verwerkingen hanteren wij meer concreet de volgende bewaartermijnen:

 • Als wij gegevens moeten bewaren vanwege belastingwetgeving: 5 jaar
 • Als wij gegevens moeten bewaren vanwege boekhoudverplichtingen: 7 jaar
 • Als wij gegevens moeten bewaren vanwege de Wwft: 5 jaar
 • Als wij gegevens moeten bewaren over verstrekte leningen en aangegane participaties: 5 of 20 jaar
 • Als wij camerabeelden vastleggen: deze bewaren wij niet langer dan 4 weken, tenzij sprake is van een incident in verband waarmee de beelden langer bewaard dienen te blijven
 • Als wij gegevens nodig hebben voor bewijsdoeleinden: 5 of 20 jaar
 • Gegevens over sollicitanten worden 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure verwijderd, tenzij de betreffende persoon bij ons in dienst treedt of toestemming geeft om de gegevens langer (ten hoogste 1 jaar) te bewaren
 • Als wij gegevens bewaren voor assessmentrapportages van ondernemingen: 5 jaar

Met wie kunnen wij jouw gegevens delen

Wij delen jouw gegevens alleen als dat noodzakelijk is en wel met de volgende categorieën ontvangers:

 • (Medewerkers van) groepsonderdelen binnen BOM
 • Aandeelhouders van BOM waaronder het Ministerie van Economische Zaken en/of de Provincie Noord-brabant
 • Andere ROM’s en InvestNL
 • Toezichthouders zoals bijvoorbeeld de Belastingdienst
 • Verwerkers die wij inschakelen bijvoorbeeld ten behoeve van hosting diensten
 • Externe adviseurs zoals accountants en advocaten
 • Partijen die betrokken zijn bij de overeenkomsten die wij met jou hebben afgesloten, zoals de partijen binnen de netwerken NFIA (Invest in Holland) en RVO (Trade & Innovate NL) met wie nadere afspraken gemaakt zijn over samenwerking in projecten in brede zin (waaronder begrepen bedrijfsbezoeken, evenementen en missies), partijen als YINC en ODIN waar BOM mee samenwerkt om een weloverwogen investeringsbeslissing te nemen en Gritd voor de uitvoering van de startup programma's: Investor Readiness Programma (IRP), Market Readiness Program (MRP) en het Business Innovation Program Food (BIPF). 

Wij delen geen gegevens met ontvangers buiten de Europese Unie. Als wij toch gegevens moeten delen met ontvangers buiten de Europese Unie informeren wij jou daarover. Wij zorgen dan voor afspraken met die ontvangers die voldoen aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

Met bedrijven die jouw persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij voor zover noodzakelijk verwerkersovereenkomsten om te zorgen voor een met dat van BOM vergelijkbaar niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Indien je op onze website wordt doorgelinkt naar een website van derden, worden jouw persoonsgegevens eventueel verwerkt door deze derden. Voor gebruik van websites van derden verwijzen wij je naar de privacy statements van de desbetreffende websites.

Gevolgen niet verstrekken persoonsgegevens

Het niet verstrekken van je persoonsgegevens heeft mogelijk tot gevolg dat wij onze dienstverlening niet kunnen uitvoeren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen of voor u als ondernemer. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van BOM tussen zit).

Hoe wij jouw persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo hebben wij onder meer toegangscontrole doorgevoerd, gebruiken wij passende systeem- en netwerkbeveiligingsmaatregelen zoals firewalls, encryptie en patches, beschermen wij draagbare apparaten met passende wachtwoorden en zijn al onze medewerkers verplicht jouw persoonsgegevens vertrouwelijk te behandelen. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of voor andere vragen, neem dan contact op met ons al dan niet via meldpunt_BOM_security_privacy@bom.nl.

Cookies

Ten aanzien van de cookies die wij gebruiken verwijzen wij jou door naar onze cookieverklaring op onze website.

Wat zijn je rechten?

Als je een klacht, vraag of een probleem hebt met de manier waarop wij je persoonsgegevens gebruiken, neem dan contact op met ons, al dan niet via meldpunt_BOM_security_privacy@bom.nl.

Als je contact opneemt om jouw rechten uit te oefenen dan antwoorden wij binnen 1 maand. In bijzondere omstandigheden kan dit langer duren (tot maximaal 3 maanden), maar dan laten wij je binnen 1 maand weten hoe dit komt. Zorg ervoor dat het steeds duidelijk is welk recht je precies wil uitoefenen en op welke manier je de informatie wenst te krijgen. Houd er wel rekening mee dat we in bepaalde gevallen meer informatie nodig hebben. Bijvoorbeeld een kopie van je legitimatiebewijs. We willen zeker zijn dat we de juiste persoon helpen.

Recht op inzage

Je hebt het recht om ons te vragen naar de persoonsgegevens die wij over je hebben. We kunnen je een gratis afschrift van de gegevens verstrekken maar dat kan niet in alle gevallen. Wij willen namelijk de rechten en vrijheden van anderen ook respecteren.

Recht op aanpassing van je gegevens

Denk je dat jouw gegevens niet juist of actueel zijn? Je hebt het recht om ons te vragen deze te corrigeren.

Recht van bezwaar

Je hebt het recht om ons te vragen om te stoppen met jouw persoonsgegevens te verwerken.

Recht op beperking van de verwerking

Je kan ons vragen om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld wanneer we de juistheid van je persoonsgegevens controleren.

Recht om vergeten te worden

Je hebt het recht om ons te vragen je persoonsgegevens te vernietigen. Indien wij wettelijk verplicht zijn om bepaalde persoonsgegevens bij te houden, kunnen wij niet aan dit verzoek voldoen.

Recht om verleende toestemming in te trekken

Bij verwerkingen van persoonsgegevens die gebaseerd zijn op jouw toestemming, kun je die toestemming intrekken.

Recht om een klacht in te dienen

Als je het niet eens bent met de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken mag je altijd een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijziging Privacy Statement

BOM kan om uiteenlopende redenen veranderingen, wijzigingen en aanvullingen aanbrengen in dit Privacy Statement. Wij nodigen je uit om dit Privacy Statement regelmatig te raadplegen zodat je geïnformeerd blijft. Deze versie is vastgesteld op 15 juni 2021.

In een aantal gevallen heeft BOM een meer gedetailleerde uitwerking persoonsgegevens die ze verwerkt in een afzonderlijk privacy statement vastgelegd:


Bij vragen kun je contact opnemen met meldpunt_BOM_security_privacy@bom.nl.

Deel deze pagina

Start making impact! Bekijk onze vacatures