Ga naar content
Start making impact! Bekijk onze vacatures!
Contact

Achtergronden

Waarom is het Breedbandfonds Brabant opgezet?

Provincie Noord-Brabant wil de kansen en mogelijkheden van de digitale wereld toegankelijk maken voor alle huishoudens, ondernemingen en instellingen in Brabant. Een goede breedbandinfrastructuur is daarom van groot belang. Niet alleen in de kern, maar ook in de buitengebieden en op bedrijventerreinen. Met het Breedbandfonds Brabant wordt daarom een financiële bijdrage geleverd aan de realisatie van breedbandprojecten in Brabantse gebieden en bedrijventerreinen waar nog geen goed en snel netwerk beschikbaar is. Het Breedbandfonds doet dat door tegen gunstige voorwaarden, leningen en garanties te verstrekken voor breedbandprojecten.

Waarom is investeren in breedband belangrijk voor de toekomst van Brabant?

Door te investeren in hoogwaardig breedband kan economische groei en verbeterde werkgelegenheid worden gerealiseerd. Een goede breedbandinfrastructuur is voor de toekomst van Noord-Brabant minstens zo belangrijk als een solide wegeninfrastructuur, gasnetwerk, riolering en elektriciteitsnet. Omdat breedband kan worden beschouwd als de nieuwste basisvoorziening, investeert het Breedbandfonds Brabant in projecten gericht op de aanleg van breedband in buitengebieden en bedrijventerreinen, de zogenaamde ‘witte gebieden’, waar nog geen goed en snel netwerk beschikbaar is.

Voor wie is het Breedbandfonds Brabant beschikbaar en kan een aanvraag indienen?

Het Breedbandfonds is beschikbaar voor de aanleg van breedbandnetwerken in Brabantse buitengebieden en bedrijventerreinen, de ‘witte gebieden’. Initiatiefnemersdie kans maken op een investering vanuit het Breedbandfonds kunnen en een aanvraag in kunnen dienen zijn:

  • Marktpartijen (netwerkbeheerders)
  • Coöperaties
  • Stichtingen
  • Andere financiers

Aanvragen kunnen louter door privaatrechtelijke rechtspersonen worden ingediend.

Voor welke initiatieven is het Breedbandfonds Brabant beschikbaar?

Het Breedbandfonds investeert in de aanleg van toekomstvast Next Generation Access (NGA) netwerken in de zogenaamde ‘witte gebieden’. Het gaat daarbij om de realisatie van de fysieke infrastructuur, de zogenoemde ‘laag 1’. Het Breedbandfonds investeert niet in initiatieven op ‘laag 2’ (de techniek) of ‘laag 3’ (het aanbod van diensten zoals tv, internet en telefonie).

De drie belangrijkste vereisen voor het netwerk zijn:

  • Openheid; dat wil zeggen dat er meerdere aanbieders toegang hebben of kunnen krijgen op laag 2 en 3.
  • Gebiedsdekkend; alle adressen binnen het aanleggebied, zonder uitzondering, moeten worden aangesloten op het NGA-netwerk.
  • Passend aanbod; de prijsstelling van het uiteindelijke telecomabonnement moet in verhouding zijn met de markt voor vergelijkbare diensten.

Hoe zet het Breedbandfonds Brabant zich in?

Om breedbandprojecten te realiseren, verstrekt het Breedbandfonds financieringen in de vorm van leningen en garanties tegen ‘zachte’ voorwaarden. Om de haalbaarheid van projecten te vergroten, hanteert het fonds gunstigere voorwaarden dan in de markt gebruikelijk is. Om die reden is er formeel sprake van subsidieverlening, waarbij de Algemene wet Bestuursrecht van toepassing is. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat het fonds via participatie deelneemt in breedbandinitiatieven.

Bovendien is het fonds revolverend. Revolverend wil zeggen dat het kapitaal zodanig wordt ingezet dat de investering binnen een bepaalde tijd weer terugvloeit in het fonds en opnieuw kan worden ingezet. Op die manier worden gemeenschapsgelden duurzaam, veelvuldig en efficiënt besteed.

Tot wanneer kunnen financieringsaanvragen worden ingediend?

Er is op dit moment geen regeling van kracht op basis waarvan nieuwe aanvragen ingediend kunnen worden.

Hoe groot is het Breedbandfonds Brabant?

De provincie Noord-Brabant heeft in het fonds 50 miljoen Euro gereserveerd.

Wat is de rol van de BOM binnen het Breedbandfonds Brabant?

BOM Holding treed op als fondsmanager en begeleidt de procedure vanaf het moment dat een aanvraag concreet is. BOM Holding is bovendien verantwoordelijk voor het beheer van de garanties en leningen.

Wie zijn er betrokken bij het Breedbandfonds Brabant?

Het Breedbandfonds bestaat uit een gespecialiseerd investeringsteam van de BOM. Het team beschikt over specifieke kennis en ervaring om te fungeren als financieel partner, te adviseren over de financiële structuur en op te treden als gesprekspartner van marktpartijen en banken. De definitieve besluitvorming aangaande breedbandprojecten wordt gevormd door het bestuur van Breedbandfonds Brabant BV. Het bestuur vormt dat besluit na advies van een externe investeringscommissie.

De specifieke technologische kennis en benodigde ervaring om een project te realiseren en beheren, ligt daarentegen in eerste instantie altijd bij de ontwikkelaar of initiatiefnemer van het project.

Meer weten?