Ga naar content
Start making impact! Bekijk onze vacatures!
Contact
Terug naar overzicht nieuws

Hoe kunnen ondernemers, adviseurs en financiers de slagingskans van financieringen in start-ups vergroten?

Hoe kunnen ondernemers, adviseurs en financiers de slagingskans van financieringen in start-ups vergroten?

In de afgelopen jaren is het aanbod van risicokapitaal voor start-ups in Nederland fors toegenomen. 2019 was zelfs een recordjaar voor venture capital. Volgens de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP) ontvingen 294 start-ups in totaal 516 miljoen euro om de opstart van hun bedrijf te financieren.

Ondanks deze toename hebben nog veel start-ups moeite om toegang te krijgen tot deze middelen. Dit geldt vooral voor vroege fase start-ups die nog weinig bewijslast kunnen overleggen aan financiers. Sinds 2018 onderzoeken wij hoe ondernemers, adviseurs en financiers de investeerbaarheid van vroege fase start-ups kunnen vergroten. Hierbij hebben wij ons laten inspireren door Startup Genome die sinds 2011 onderzoekt hoe de slagingskans van start-ups kan worden vergroot. Uit hun onderzoek onder 34.000 bedrijven blijkt dat inconsistent groeien de hoofdreden is waarom de meeste start-ups falen of vastlopen in hun groei.

Start-ups kunnen hun slagingskans maximaliseren door vijf kerndimensies: klant, product, team, businessmodel en geld in evenwicht te houden met de levensfase waarin zij actief is. Als deze niet in balans zijn, groeit de start-up inconsistent op één of meerdere kerndimensies.

Wij hebben een algoritme getraind om op basis van een self-reporting assessment te beoordelen of een start-up de vijf kerndimensies in balans houdt en of deze synchroon lopen met de levensfase waarin zij actief zijn. Hiermee hebben wij data verzameld van ruim 400 Nederlandse start-ups. Van deze populatie hebben wij 161 start-ups gedurende 10 weken intensief geanalyseerd en getraind om investor ready te worden. Uit onze eerste analyse concluderen wij dat (in)consistent gedrag een grote invloed heeft op de investeerbaarheid van vroege fase start-ups.

Met dit blog delen wij vier inzichten over hoe ondernemers, adviseurs en financiers de investeerbaarheid van start-ups kunnen vergroten.

Inzicht #1 | 92% van de vroege fase start-ups zoekt geld om inconsistent gedrag te financieren

Je zou verwachten dat vroege start-ups geld zoeken voor het financieren van activiteiten die leiden tot het behalen van de mijlpalen uit de eerste levensfase. Het tegenovergestelde blijkt waar. 92% Van de vroege fase start-ups zoekt geld om activiteiten te verrichten die er in de eerste levensfase niet toe doen en pas in de tweede of derde levensfase relevant zijn. Zie onderstaand voorbeeld ter illustratie.

Deze start-up gedraagt zich op de kerndimensies klant en product alsof zij in levensfase twee actief is terwijl zij werkelijk in levensfase één actief is. Zij zijn een product aan het ontwikkelen zonder te weten wie hier behoefte aan heeft en verrichten verkoopactiviteiten om hun product te verkopen (product push).

Inzicht #2 | inconsistente vroege fase start-ups zoeken 3X zoveel geld als consistente start-ups

Het geld dat door vroege fase start-ups gezocht wordt om inconsistent gedrag te financieren vormt het merendeel van de initiële financieringsaanvraag. Ruim twee derde deel van de initiële financieringsaanvraag is men voornemens te besteden aan inconsistent gedrag. ‘Nu horen wij je denken: maar het is toch verstandig om bij de financieringsaanvraag rekening te houden met de volgende levensfase?’.

Inzicht #3 | Hoe meer geld inconsistente start-ups ontvangen hoe inconsistenter zij zich gaan gedragen

Wij denken dat focus en consistent gedrag cruciaal is voor een start-up. Onze dataset toont aan dat hoe meer geld inconsistente start-ups in levensfase één ontvangen hoe inconsistenter zij zich gaan gedragen en des te minder zij zich gaan focussen op de mijlpalen van de eerste levensfase. Onderstaande grafiek laat zien wat de impact van financiering is op het gedrag van vroege fase start-ups.

De getallen vermeld in de staven geven het gemiddelde consistentie cijfer van een vroege fase start-up aan op een schaal van 1 staat tot 10. Hoe inconsistenter het gedrag hoe lager het consistentie cijfer.

Inzicht #4 | 82% van de start-ups die geld zoeken ontvangt tegenstrijdige adviezen van adviseurs en financiers

Start-ups kunnen de investeerbaarheid van hun bedrijf vergroten door zich consistent te gedragen, maar wij moeten ons realiseren dat start-ups zich veelal niet bewust zijn van hun inconsistente gedrag. Hier ligt een belangrijke rol voor start-up adviseurs en financiers. En als wij eerlijk mogen zijn; hier ligt nog ruimte voor verbetering. Uit ons onderzoek blijkt dat 82% van de vroege fase start-ups tegenstrijdige adviezen ontvangt van adviseurs en financiers en dat het advies veelal gericht is op activiteiten die er in de eerste levensfase niet toe doen.

Ten slotte

Uit onze analyse blijkt dat (in)consistent gedrag een grote invloed heeft op de investeerbaarheid van vroege fase start-ups. Onze analyse laat zien dat start-ups geld vragen om activiteiten te financieren die er in de eerste levensfase niet toe doen. Naarmate inconsistente start-ups meer geld ontvangen gedragen ze zich inconsistenter. Hiermee wordt onnodig veel vroege fase kapitaal verbrand en verliezen ondernemers hun focus. Wij roepen beleidsmakers op rekening te houden met (in)consistent gedrag bij de ontwikkeling van vroege fase instrumenten en adviseurs en financiers rekening te houden met (in)consistent gedrag bij de uitvoering van deze instrumenten.

Gijs van de Molengraft en Stephan Botz zijn binnen de BOM verantwoordelijk voor productontwikkeling en de grondleggers van programma’s als het Investor Readiness Program. Deze programma’s worden momenteel landelijk uitgerold in samenwerking met de andere regionale ontwikkelingsmaatschappijen.