Ga naar content
Start making impact! Bekijk onze vacatures!
Contact
Terug naar overzicht nieuws

Vacature : Lid Raad van Commissarissen

Vacature : Lid Raad van Commissarissen

Vanwege het verstrijken van de zittingstermijn van één van de commissarissen ontstaat aan het einde van 2018 een vacature voor een lid RvC. Voor deze vacature is de BOM op zoek naar een kandidaat die ervaring heeft met:

 • het initiëren en managen van innovatie-activiteiten in ondernemingen;
 • digitalisering van business modellen;
 • met (vroege fase) investeringen in bedrijven;
 • met het bouwen van startende en snelgroeiende bedrijven die werken aan innovatieve PMC’s.

Het strekt verder tot aanbeveling dat de kandidaat: 

 • de (inter)nationale wereld van startups (met bijbehorende ecosystemen, business development en investeerders) kent;
 • bekend is met het samenwerken met kennisinstellingen en (semi)overheidsorganisaties;
 • een gedegen en actief publiek en privaat netwerk heeft in Brabant. 

Kennis & vaardigheden

Iedere commissaris dient over de volgende eigenschappen te beschikken: 

 • analytisch vermogen, in staat tot een goede oordeelsvorming te komen en om de hoofdlijnen van het totale beleid van de BOM te beoordelen;
 • voldoende tijd om op adequate wijze toezicht te houden op het beleid van de directie en de algemene gang van zaken bij de BOM;
 • de bereidheid door middel van bijscholing zijn kennis die nodig is voor het goed uitoefenen van zijn functie actueel te houden;
 • in staat zijn om de directie met (een positief kritisch) advies ter zijde te staan bij de voorbereiding en de uitvoering van beleid;
 • in staat zijn om ten opzichte van de andere leden van de RvC en de directie onafhankelijk en kritisch te opereren;
 • in staat zijn in de uitoefening van zijn toezichthoudende taak aan de hoogste eisen van onafhankelijkheid (geen onverenigbare belangen, posities of relaties) te voldoen; de commissaris dient bij zijn toezichtfunctie iedere schijn van belangenverstrengeling te vermijden;
 • in staat zijn om zich te laten leiden door het belang van de BOM en de met haar verbonden onderneming(en), de taak te vervullen zonder mandaat en zich niet te committeren aan een bepaald deelbelang met voorbijgaan aan andere betrokken belangen;
 • integriteit, zorgvuldigheid en een sterk normbesef;
 • de bereidheid tot het afleggen van een (transparante) verantwoording. Hierbij gaat het niet alleen om de aandeelhouders, maar ook meer in het algemeen om maatschappelijke verantwoording.

Reageren

De BOM laat zich in deze procedure begeleiden door bureau Van der Laan & Co. Meer informatie over deze vacature en de sollicitatieprocedure kun je vinden op hun website. Gezien de samenstelling van de RvC gaat de voorkeur bij gelijke geschiktheid uit naar een vrouwelijke kandidaat.  

De reactietermijn sluit op 25 november 2018.