Ga naar content
Start making impact! Bekijk onze vacatures!
Contact

Green Mobility

Green en smart mobility -het emissieloos en slim maken van transport en vervoer- is volop in ontwikkeling. De BOM helpt Brabantse bedrijven kansen optimaal te benutten door krachten te bundelen.

Green en smart mobility -het emissieloos en slim maken van transport en vervoer- is volop in ontwikkeling. De BOM helpt Brabantse bedrijven kansen optimaal te benutten.

Met het Innovatieprogramma Green Mobility 2019-2021 helpt de BOM bedrijven aan een wereldwijde  koppositie in het leveren van transport- en vervoersoplossingen voor bereikbare en leefbare stedelijke gebieden: in het hier en nu en gericht op de toekomst. Daarvoor zijn investeringen nodig in de ontwikkeling van innovaties en combinaties in de waardeketens voor personenvervoer en goederentransport.

Innovatieprogramma Green Mobility is een initiatief van de provincie Noord-Brabant, Brainport Eindhoven en de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij. Het ondersteunt het ecosysteem green en smart mobiliteit, versnelt de marktintroductie van duurzame mobiliteitsdiensten en -producten en helpt bij de ontwikkeling van disruptieve innovaties.

Green en smart mobility zijn twee kanten van dezelfde medaille. De innovaties van de automotive industrie, de energietransitie en disrupties in de hightech sector zijn meer en meer cross-sectoraal met elkaar verbonden. Het innovatieprogramma biedt Brabantse bedrijven en kennisinstellingen de mogelijkheid om niet alleen technologie en producten voort te brengen, maar ook om in een living lab diensten en verdienmodellen te testen en te valideren. Daarmee bouwen we track records op en onderbouwen we business cases en opschalingsinvesteringen.

In het Innovatieprogramma werken bedrijven samen aan de ontwikkeling van drie programmalijnen

Doel van het programma

  • Versnelde ontwikkeling van (o.a. disruptieve) innovaties op het gebied van smart en green mobility
  • Versnelde marktintroductie van nieuwe producten en diensten
  • Ondersteunen van gezamenlijke ontwikkeling van nieuwe verdienmodellen en nieuwe markten.

Programma-uitvoering

De BOM is het aanspreekpunt en de coördinator van het programma. Ook de verdere projectontwikkeling, ondersteuning van de consortia en de regie op de uitvoering van de projecten behoren tot onze taken en verantwoordelijkheden.

Samen met eXentr helpen we bedrijven met elkaar te matchen, verdienmodellen te ontwerpen en projectvoorstellen uit te werken. De consortia zorgen zelf voor de aanvraag van cofinanciering. Verder is de BOM verantwoordelijk voor de communicatie over het programma met verschillende doelgroepen. De BOM initieert en inventariseert de communicatiebehoefte en ontwikkelt hiervoor de middelen. Zij draagt tevens zorg voor kennisontwikkeling, kennisborging en -verspreiding.

Kennisontwikkeling, kennisborging en -verspreiding

Een deel van de beschikbare middelen wordt in het innovatieprogramma gereserveerd om de resultaten expliciet te maken. Dit zorgt voor een interface naar toekomstige kansen om projecten te verbinden aan wetenschappelijk en toegepast onderzoek. Denk aan calls vanuit NWO, de Nederlandse topsectoren en de Europese onderzoeks- en innovatieprogramma’s.

Hiermee zorgen we ook voor borging van de opgedane kennis in het ecosysteem. Er worden verschillende activiteiten ondernomen om resultaten en kennis verder te verspreiden in Nederland en daarbuiten. Resultaten en aanbevelingen worden geagendeerd bij de daarvoor verantwoordelijke gremia en besturen. Denk aan de provincie Noord-Brabant, het Formule E Team en Het Nederlands Kennisplatform laadinfrastructuur. Het virtual lab dat hiervoor wordt ingericht, speelt hierbij een belangrijke rol. Dit virtuele laboratorium zorgt voor de verbinding tussen de verschillende fases in de ontwikkeling (zie afbeelding). Zo worden resultaten en effecten uit de projecten verder verkend en kan grootschalige impact worden geprojecteerd en voorspeld.

Meer weten?