Ga naar content
Start making impact! Bekijk onze vacatures!
Contact

Uitvraag Hogere betrouwbaarheid levering duurzame stoom, heet water en stroom ikv Smart Energienet Cuijk

Smart Energy Link (SEL) is een project binnen Interreg Vlaanderen-Nederland (Interreg V), dat op 6 juni 2017 door de Comité van Toezicht Interreg Vlaanderen - Nederland 2014-2020 is goedgekeurd. Het project SEL is er op gericht om de haalbaarheid van lokale Smart Grids aan te tonen en in praktijk te demonstreren. Uniek voor dit project is dat er gekeken wordt naar alle energiestromen: (duurzame) elektriciteit én warmte. Via het project willen we aantonen dat door het lokaal afstemmen en afhandelen van verschillende energiestromen veel efficiëntiewinsten geboekt kunnen worden en dit zowel voor de producent, consument als de netbeheerder.

Smart Energy Link (SEL)

BOM BDFI is projectpartner in SEL. Het effectief en slim inzetten van grondstoffen en energie zijn nodig om kostenvoordelen te behalen en het milieu niet of minder te belasten. De bedrijven die op de regionale industrieterreinen zijn gevestigd en de terreinen zelf, zijn van voor de financiële en milieucrisis. Ze zijn daarom opgezet met hele andere uitgangspunten. Om aan te sluiten op de huidige ontwikkelingen is het nodig om het energie- en grondstofgebruik op alle industrieterreinen in de Provincie Noord-Brabant te verbeteren. Daarom wil men in dit project volop inzetten op de methodiek van de reststromenmakelaar. Deze gaat op zoek naar kansen voor reststromenuitwisseling, sturing van energieverbruik en -productie en begeleidt de implementatie van de gedetecteerde opportuniteiten. Deze gekozen aanpak werkt momenteel voor de Provincie Noord-Brabant, maar we wensen te leren uit de andere scenariokeuzes die door de partners van SEL in de grensregio gemaakt worden. De meeste van de voorgestelde acties in het project kunnen ondergebracht worden in het door ons gekozen traject van reststroommakelaar, of ze zijn er complementair mee. Het zijn stuk voor stuk optimalisatiekansen voor onze aanpak.

Concreet zal de BOM binnen het project SEL ook twee demonstraties van lokale smart grids realiseren (WP3), waarbij het budget ingezet wordt voor inhuur 3e partijen voor specifiek te formuleren opdrachten:

1) demonstratie van elektrisch smart grid opgebouwd rond bestaande windturbines te Oss.

2) demonstratie van een thermisch smart grid aangelegd vanaf een bestaande biomassacentrale te Cuijk. (BECC).

Een van de projectgebieden is dus het industrieterrein Haven Cuijk waar de Bio Energie Centrale Cuijk gevestigd is. Dit project wordt met SEL BEC CUIJK aangeduid.

BEC Cuijk

De Bio Energie Centrale Cuijk (BECC) is een energiecentrale die op lokale biomassa werkt. Dat is een verzamelnaam voor organische stoffen, zoals groente- fruit- en tuinafval en snoeihout. In de BECC wordt uitsluitend ‘vaste biomassa’ gestookt, voornamelijk snoeihoutchips en boschips uit de regio, waarmee groene stroom opgewekt wordt. Deze reststromen krijgen in de installatie een nuttige toepassing in de vorm van groene stroom en groene warmte.

Levering van duurzame warmte aan de industrie in Cuijk

In de BECC is na de herstart in 2015 alleen groene stroom geproduceerd. De BECC is in 2017 omgebouwd naar een warmtekrachtcentrale. Met een warmtekrachtcentrale wordt niet alleen stroom opgewekt maar gelijktijdig ook warmte.

Dit biedt perspectief! De warmte die vrijkomt bij het verbrandingsproces van BECC kan geleverd worden aan industrie in de omgeving, die stoom c.q. warmte nodig heeft voor hun processen. In 2018 wordt warmte geleverd aan 2 afnemers: Essity en Berry Global. Nu gaat zich op het terrein van de buurman van BECC een nieuw bedrijf vestigen: Duynie (zie ook: https://www.cuijk.nl/nieuws/duynie-ingredients-bouwt-duurzame-fabriek-in-cuijk) . De duurzame warmte en stroom willen ze graag betrekken van de BECC.

Assetmanagement

Introductie van assetmanagement voor BECC en haar slimme energienet wordt mede (naast bijv. een back-up bio-ketel) gezien als een oplossing om de beschikbaarheid / betrouwbaarheid van de BECC sterk te verbeteren. ISO 55000 definieert Assetmanagement als “de gecoördineerde activiteiten van een organisatie om waarde te realiseren uit activa”. Het is een set van procedures en tools voor het optimaliseren van de prestaties van fysieke bedrijfsmiddelen gedurende de gehele levenscyclus. Met assetmanagement wordt continu gezocht naar een optimale balans tussen prestaties, kosten en risico’s. Hierbij moet tegelijkertijd rekening gehouden worden met wet- en regelgeving, eisen van belanghebbenden en het bereiken van de bedrijfsdoelstellingen. Een goede implementatie van Asset Management draagt structureel bij aan het verbeteren van het bedrijfsresultaat.

Hogere betrouwbaarheid van duurzame levering

Met deze tender wordt de noodzakelijke hogere betrouwbaarheid van de BECC zelf en het slimme energienet en haar beschikbaarheid / betrouwbaarheid van leveringen nagestreefd. Momenteel heeft BECC 2 stoomklanten: Berry en Essity. Heetwater klanten Duynie en Essity Distributiecentrum worden naar verwachting in 2019 aangesloten. Daarnaast wordt de eerste directe stroomklant waarschijnlijk in 2019 aangesloten.

Het ombouwproject naar warmtelevering heeft enorme vertraging gehad door uitval van diverse apparatuur en een vastgelopen stoomturbine. Dit is recentelijk opgelost, maar vanwege de toename van de vraag naar stoom en warmte, moet de betrouwbaarheid van de levering vergroot worden. Met de plannen rondom directe lijn, back-up ketel en meerdere klanten wordt een hogere beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de installaties verwacht. Maar ook de beschikbaarheid van de BECC zelf zal op een hoger peil moeten worden gebracht naar 8000 vollasturen per jaar.

BECC werkt binnen Asset Management met een partner voor Operations & Maintenance: Veolia Industriediensten. Veolia is verantwoordelijk voor het dagelijks beheer & onderhoud, maar ook voor het continu verbeteren van de betrouwbaarheid van de stoom -, heet water - en stroom leveringen. Met dit SEL-onderzoekstraject worden assetmanagement-verbeteringen (technisch, organisatorisch, financieel) ontwikkeld en doorgevoerd die leiden tot een versnelde toename van de betrouwbaarheid en beschikbaarheid van de BECC en haar slimme energienet. 

Doel van de BOM voor BECC voor deze uitvraag:

Hogere betrouwbaarheid / beschikbaarheid van levering van stoom, heet water en stroom vanuit de BECC en het slimme energienet. De scope is de levering van stoom, heet water en stroom naar de klanten van BECC: Berry, Essity, Duynie.

Noot: het is de bedoeling dat bv de gasketels van de klanten in de FMECA worden meegenomen.

Subdoel 1: Zorgen dat de BECC op niveau 3 (leren van storingen) komt in 2018

Subdoel 2: Plan om op niveau 4 (proactief sturen) te komen in 2019. Rekening houdend met directe stroomlevering.

Ten einde bovenstaande te faciliteren wordt een ervaren partij gezocht die deze opdracht tijdig, juist en binnen budget kan afronden. (Gunning juli/augustus 2018, oplevering februari 2019).

BOM heeft deze uitvraag bij 4 partijen neergelegd en gevraagd te offreren. De digitale offertes moeten uiterlijk binnen zijn op 18 juli 2018 om 12:00 uur.

Meer weten?