Terug naar actueel

BOM legt in 2017 fundament voor verdere versterking van Brabantse economie

24 mei 2018
5b069fc40d43b

De economie van de provincie Noord-Brabant staat er goed voor. Met een verwachte groei van 3,2% in 2018 (bron: Groeimonitor van ING) behoort Brabant tot de voorhoede in Nederland. De Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) blijft ook de komende jaren haar bijdrage leveren aan een toekomstbestendige Brabantse economie, zoals ze in 2017 heeft gedaan. Dat blijkt uit het vandaag verschenen jaarverslag van de BOM. 

In 2017 realiseerde de BOM over de gehele linie positieve resultaten. Zo zijn 188 portfoliobedrijven concreet ondersteund bij hun ambitie om te groeien in Brabant, waaronder 39 buitenlandse bedrijven bij hun vestiging of uitbreiding in Brabant. Al deze buitenlandse bedrijven en duurzaamheidsprojecten hebben samen 138 miljoen aan investeringen gegenereerd ter financiering van deze toekomstige groeiambities. De BOM heeft daarnaast zelf 21 miljoen geïnvesteerd in 33 ondernemingen; de rest wordt ingebracht door co-financiers of buitenlandse bedrijven zelf. Ook werd na jarenlange inspanningen de aftrap gegeven voor het omvangrijke innovatieprogramma ‘Fabriek van de Toekomst’ op de Brainport Industries Campus in Eindhoven – een mijlpaal voor de Brabantse maakindustrie. Maatschappelijk gezien heeft dit voor Brabant onder meer geleid tot de creatie van 1.138 fulltime banen, een CO2 reductie van 53 kiloton en wordt onder meer bijgedragen aan de verduurzaming van de agrarische sector, de ontwikkeling van medicijnen en medische technologie om de behandeling van (levensbedreigende) ziektes te verbeteren en aan oplossingen op gebied van feed- en foodprocessing die de voedsel-problematiek kunnen verkleinen en criminaliteitspreventie.

Investor readiness

Onderdeel van de nieuwe strategie is dat de BOM haar dienstverlening de komende jaren richt op vier klantsegmenten: veelbelovende innovatieve Brabantse MKB-ondernemingen met groeiambities, Brabantse bedrijven die toegang willen tot buitenlandse markten, buitenlandse bedrijven die het Brabantse ecosysteem versterken en duurzame energieprojecten. Om deze segmenten gerichter bij hun groei en ontwikkeling te kunnen ondersteunen, wil de BOM samen met partners nieuwe diensten ontwikkelen.

Een goed voorbeeld is het product investor readiness programma dat in 2017 van start ging. Marktonderzoek onder ruim 500 jonge ondernemingen wees uit dat bijna al deze bedrijven op zoek zijn naar financiering, maar dat slechts 3% voldoet aan de voorwaarden van risicokapitaalverstrekkers. Tegelijkertijd heeft 30 tot 40% wel de potentie om aan deze condities te voldoen. Met de uitkomsten van dit onderzoek is een intensief curriculum opgezet dat jonge bedrijven in tien weken klaarstoomt voor een eerste financieringsronde. De pilot startte eind 2017 en inmiddels hebben de eerste 5 bedrijven het programma doorlopen. Ook zet de BOM sinds oktober 2017 haar kennis en contacten rondom projectontwikkeling en -financiering in om duurzame energieprojecten sneller investeringsrijp te maken. Daarmee is de BOM in staat om actief bij te dragen aan versnelling van de energietransitie in Brabant.

Meer impact voor Brabant

Onderdeel van de met aandeelhouders Provincie Noord-Brabant en het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat overeengekomen meerjarenstrategie 2017-2020 is dat de BOM haar economische en maatschappelijke impact inzichtelijker maakt. “De Brabantse economie staat er goed voor en wij hebben als BOM ambitieuze doelstellingen neergelegd om de regionale groei, werkgelegenheid en innovatiekracht de komende jaren verder aan te jagen”, aldus Jan Pelle, algemeen directeur van de BOM. “Wij zijn ervan overtuigd dat ondernemerschap een sleutelrol speelt in de verwezenlijking van onze missie. Door goed naar bedrijven te luisteren, kunnen we ze nog gerichter ondersteunen bij hun groeiversnelling. Daardoor kunnen ze sneller een bijdrage leveren aan de duurzame versterking van Brabant.” Sinds deze maand kunnen geïnteresseerden via een online reporting portal volgen hoe de BOM presteert ten opzichte van haar belangrijkste ambities. Hieruit blijkt dat de BOM goed op koers is voor realisatie van de 2020 doelstellingen.

Ook op financieel vlak was 2017 een positief jaar voor de BOM. Het jaar werd afgesloten met een positief financieel resultaat van € 2 miljoen vergeleken met een negatief resultaat van € 1,3 miljoen in het voorgaande jaar. Belangrijker nog is de hiermee gerealiseerde financiële impact bij Brabantse bedrijven en projecten. In 2017 kent het investeringsportfolio van ondernemingen een autonome waardegroei van 12% en door enkele positieve exits is het totale inzetbare fondsvermogen met 2% gegroeid. 

Vooruitzichten 2018

In 2018 – het jaar waarin de BOM 35 jaar bestaat – zal de BOM voortbouwen op haar klantgerichte benadering. De BOM gaat verder met de uitwerking van de proposities voor de bestaande klantlabels: BOM Brabant Ventures voor veelbelovende Brabantse MKB-bedrijven met groeiambities, BOM International Trade voor Brabantse bedrijven met ambities richting internationale markten, BOM Foreign Investments voor buitenlandse bedrijven (die zich willen vestigen) in Brabant en BOM Renewable Energy voor duurzame energieprojecten. Dit moet onder andere leiden tot een scherpere profilering, zodat het voor  klanten duidelijk is wat we als BOM voor hen kunnen bieden. 

Bekijk het complete jaarverslag, het meerjarenplan en onze actuele prestaties via de online reporting portal

Deel deze pagina

Start making impact! Bekijk onze vacatures