Menu

Een duurzaam energieproject realiseren

Of het nu gaat om LED-verlichting, zonnepanelen of warmte-koudeopslag: in Brabant zijn veel partijen actief bezig met het realiseren van duurzame energieprojecten. Energiefonds Brabant ondersteunt deze initiatieven met zowel kapitaal als expertise.

Het door de Provincie Noord-Brabant ingestelde Energiefonds Brabant heeft een omvang van € 60 miljoen en verstrekt eigen vermogen en achtergestelde leningen tot een maximum van 25% van het benodigde kapitaal. Het door de BOM beheerde fonds richt zich op zowel potentieel sterke projecten met voldoende schaalgrootte (zoals windparken of geothermie) als op de bundeling van initiatieven in partnerships, waarbij een grote hoeveelheid kleinschalige projecten gerealiseerd wordt. Deze projecten ondersteunt Energiefonds Brabant niet rechtstreeks, maar via partnerships met een specifieke doelstelling, zoals zonnepanelen op sociale huurwoningen of LED verlichting voor MKB-bedrijven. Het fonds stelt niet zomaar financiële middelen ter beschikking,maar draagt met smart capital bij aan verduurzaming van de energievoorziening in Brabant (gemeten in CO2-reductie per geïnvesteerde euro).

Smart capital

Ons gespecialiseerde team beschikt over uitgebreide expertise en een sterk netwerk in zowel de energiesector als de financiële sector. We helpen met het versterken van de business case en het reduceren van de projectrisico’s, zodat het project aantrekkelijker wordt voor investeerders en financierbaar voor banken. Ook na realisatie van het project blijven we betrokken als actieve financieringspartner, waarbij we ons vooral richten op het optimaliseren van het financieel en maatschappelijk rendement.

Selectief investeren

Energiefonds Brabant biedt veel en moet daarom strikte criteria hanteren, want uiteindelijk moet het kapitaal en de middelen resulteren in verduurzaming van de energievoorziening in Brabant (gemeten in CO2 reductie). Daarom investeren we alleen in projecten die gebruik maken van bewezen technologie, met een rendabele business case. Om effectief te zijn moeten de middelen bovendien meerdere keren worden ingezet. Dat betekent dat wij onze investering, indien het project eenmaal operationeel is en optimaal presteert, doorverkopen aan eindbeleggers. Om dat mogelijk te maken moet de investering tegen marktconforme voorwaarden plaatsvinden, zowel wat betreft rendement als het risicoprofiel. De beoordeling en structurering is maatwerk en wordt gedaan door het investeringsteam. Om dit maatwerk te kunnen leveren voor een individueel project is een minimum schaalgrootte van EUR 4 miljoen een voorwaarde. Kleinschalige projecten kunnen worden gefinancierd via een van onze partnerships. Nieuwe partnerships ondersteunen wij als de business case voldoende potentie biedt voor een totale schaalgrootte van minimaal EUR 4 miljoen binnen een termijn van twee tot vier jaar. Voor zowel deze partnerships als voor zelfstandige, grootschalige projecten gelden in het kort de volgende voorwaarden:

 • Investeringen rechtstreeks in projecten die duurzame energie opwekken of energie besparen
 • Gebruik van bewezen technologie in wind, solar pv, energiebesparing, WKO, biomassa of geothermie
 • Het fonds levert maximaal 25% van de totale investering
 • Focus op investeringen met risicokapitaal in de projectentiteit
 • Eigen vermogen: pro-rata deelnemen in het risicokapitaal; er geldt geen minimale eis aan inbreng partner
 • Achtergestelde lening: partner dient circa 50% van het risicokapitaal in echt eigen vermogen in te brengen
 • Investering aan het einde van de ontwikkelingsfase of bij start constructie
 • Businesscase beschikbaar (kwalitatief en kwantitatief) die de economische haalbaarheid van het project en de financiering aantoont
 • Ervaren partner en sterke (contractuele) projectopzet
 • Voldoende schaalgrootte, als zelfstandig project of gebundeld

Zelfstandige projecten

 • Totale investering minimaal EUR 4 miljoen
 • Afgeschermd project met contractuele structuur
 • Voorbeelden: Warmtenet, windpark of biomassa centrale

Bundeling kleinschalige projecten

 • Losse projecten tussen EUR 10.000 – 1.000.000
 • Voldoende zicht op volume
 • Standaardisatie van contracten en proces
 • Voorbeelden: Energiebesparing, WKO of Zon PV

Grootschalige projecten met grote impact

Grootschalige projecten kunnen direct het verschil maken. Zo levert onze eerste investering, in Windpark Hazeldonk, met drie windturbines direct groene stroom voor 5400 huishoudens en Windpark Zuid Dintel, momenteel in aanbouw, voor 8000 huishouden. Bij grootschalige projecten (zoals windparken of geothermie) is betrokkenheid van de naaste omgeving van groot belang. Wij spannen ons in om samen te werken met lokale initiatieven om gezamenlijk deze projecten te realiseren, zodat de projecten ook voor de directe omgeving duurzaam zijn en blijven. Bovendien worden de rendementen uit deze projecten zo mogelijk in de directe omgeving geherinvesteerd in nieuwe duurzaamheidsmaatregelen.Een mooi voorbeeld is Windpark de Spinder, waar Energiefonds Brabant samen met tien samenwerkende lokale energiecoöperaties samenwerkt om het park te realiseren.  

Duurzame partnerships voor kleinschalige projecten

Het Energiefonds maakt kleinschalige projecten mogelijk via partnerships die op hun beurt individuele bedrijven en organisaties helpen verduurzamen. Hieronder vindt u een beknopt overzicht van onze duurzame partnerships.

Hieronder vindt u een beknopt overzicht van onze duurzame partnerships.

Gerealiseerde projecten

Per 30 juni 2016 heeft Energiefonds Brabant geïnvesteerd in drie grootschalige projecten en vier partnerships. Deze investeringen zijn gezamenlijk goed voor een CO2-besparing van 945.000 ton. Dat wij de beschikbare middelen effectief inzetten, blijkt onder meer uit onze financieringsmultiplier. In 2015 kwam voor elke euro die het Energiefonds investeerde nog eens ruim € 6 vanuit de markt beschikbaar voor duurzame energieprojecten in Brabant. 

Spinderwind wil iedereen een ‘stukje windmolen’ geven

Spinderwind wil iedereen een ‘stukje windmolen’ geven

Met windenergie zo’n zevenduizend huishoudens van groene stroom voorzien. Dat is de missie van Spinderwind. Het samenwerkingsverband van lokale energiecoöperaties uit Midden-Brabant wil aan de rand van Tilburg vier turbines neerzetten met een gezamenlijk vermogen van 10 megawatt – een windpark voor én door burgers die willen bijdragen aan de verduurzaming van Brabant.

Mede mogelijk gemaakt door: 

Meer weten?