Menu

Een duurzaam energieproject realiseren

Of het nu gaat om LED-verlichting, zonnepanelen of warmte-koudeopslag: in Brabant zijn veel partijen actief bezig met het realiseren van duurzame energieprojecten. Energiefonds Brabant ondersteunt deze initiatieven met zowel kapitaal als expertise.

Energiefonds Brabant

Energiefonds Brabant is in 2014 opgericht, op initiatief van de Provincie Noord-Brabant, om bij te dragen aan de verduurzaming van de energievoorziening. Het fonds doet dat met investeringen in het risicokapitaal (eigen vermogen en achtergestelde leningen) tot een maximum van 25% van het benodigde kapitaal. Daarnaast draagt het investeringsteam bij aan de structurering van het project en zet haar netwerk in ten behoeve van de realisatie. Voor deze aanpak is schaalgrootte noodzakelijk; het fonds richt zich daarom allereerst op grote projecten (zoals windparken of geothermie). Om ook kleine projecten te ondersteunen werkt het fonds mee aan het opzetten en financieren van partnerships, waarmee een grote hoeveelheid kleinschalige projecten gerealiseerd worden. Deze kleine projecten ondersteunt Energiefonds Brabant dus niet rechtstreeks, maar via partnerships met een specifieke doelstelling, zoals zonnepanelen op sociale huurwoningen of energiebesparing voor MKB-bedrijven. 

Develop to invest

Om de succesvolle aanpak van Energiefonds Brabant te ondersteunen is BOM gestart met Develop to Invest. Met Develop to Invest helpt BOM projectkansen om te zetten in projecten die investeringsrijp zijn. Develop to Invest is speciaal bedoeld voor twee situaties:

 • Burgerinitiatieven voor wind en grootschalige solar projecten:

Ondersteuning van gemeentes en co-operaties om een lokaal gedragen wind of solar project te ontwikkelen en te realiseren. 

 • Energiebesparing voor vastgoed en industrie:

Ondersteuning van eigenaren van vastgoed en industrie om de besparingsambitie in stappen naar realisatie te brengen, op basis van een rendabele business case.

Smart capital

Ons gespecialiseerde team beschikt over uitgebreide expertise en een sterk netwerk in zowel de energiesector als de financiële sector. We helpen met het versterken van de business case en het reduceren van de projectrisico’s, zodat het project aantrekkelijker wordt voor investeerders en financierbaar voor banken. Ook na realisatie van het project blijven we betrokken als actieve financieringspartner, waarbij we ons vooral richten op het optimaliseren van het financieel en maatschappelijk rendement.

Selectief investeren

Energiefonds Brabant hanteert strikte criteria, want uiteindelijk moet het smart capital resulteren in verduurzaming van de energievoorziening in Brabant (gemeten in CO2 reductie). Daarom investeren we alleen in projecten die gebruik maken van bewezen technologie, met een rendabele business case. 

 De beoordeling en structurering is maatwerk en wordt gedaan door het investeringsteam. Om dit maatwerk te kunnen leveren voor een individueel project is een minimum schaalgrootte van EUR 4 miljoen een voorwaarde. Kleinschalige projecten kunnen worden gefinancierd via een van onze partnerships. Nieuwe partnerships ondersteunen wij als de business case voldoende potentie biedt voor een totale schaalgrootte van minimaal EUR 4 miljoen binnen een termijn van twee tot vier jaar. Voor zowel deze partnerships als voor zelfstandige, grootschalige projecten gelden in het kort de volgende voorwaarden: 

 • Investeringen rechtstreeks in projecten die duurzame energie opwekken of energie besparen
 • Gebruik van bewezen technologie in wind, solar pv, energiebesparing, WKO, biomassa of geothermie
 • Het fonds levert maximaal 25% van de totale investering
 • Focus op investeringen met risicokapitaal in de projectentiteit
 • Eigen vermogen: pro-rata deelnemen in het risicokapitaal; er geldt geen minimale eis aan inbreng partner
 • Achtergestelde lening: partner dient circa 50% van het risicokapitaal in echt eigen vermogen in te brengen
 • Investering aan het einde van de ontwikkelingsfase of bij start constructie
 • Businesscase beschikbaar (kwalitatief en kwantitatief) die de economische haalbaarheid van het project en de financiering aantoont
 • Ervaren partner en sterke (contractuele) projectopzet
 • Voldoende schaalgrootte, als zelfstandig project of gebundeld

Zelfstandige projecten

 • Totale investering minimaal EUR 4 miljoen
 • Afgeschermd project met contractuele structuur
 • Voorbeelden: Warmtenet, windpark of biomassa centrale

Bundeling kleinschalige projecten

 • Losse projecten tussen EUR 10.000 – 1.000.000
 • Voldoende zicht op volume
 • Standaardisatie van contracten en proces
 • Voorbeelden: Energiebesparing, WKO of Zon PV

Lokale Initiatieven (Develop to Invest)

Bij wind en grootschalige solar projecten is het van belang dat er lokaal draagvlak is en de lasten en lusten eerlijk verdeeld worden. Om dat te bereiken streven de provincie en gemeentes ernaar dat deze projecten (mede) met behulp van lokale initiatieven worden ontwikkeld. 

BOM ondersteunt dit beleid door deze lokale initiatieven ontwikkelingscapaciteit aan te bieden. Develop to Invest helpt deze initiatieven in het traject van projectkans naar realisatie. Daarbij gaat Develop to Invest een partnership aan met de lokale co-operatie of stichting om met gebundelde kracht het project te realiseren. Develop to Invest biedt professionele expertise op alle noodzakelijke aspecten in het ontwikkelingstraject, zoals vergunningen, omgevingsstudies, MER en SDE aanvraag, maar ook de juridische en contractuele structuur van het project. 

In dat traject wordt vanaf het begin vooruit gekeken naar de financierbaarheid van het project, in nauwe samenwerking met het investeringsteam van Energiefonds Brabant. Zo kan Energiefonds Brabant ook al gedurende de ontwikkelingsfase instappen en een bijdrage leveren met noodzakelijk kapitaal ter financiering van vergunningen of omgevingsstudies. Develop to Invest levert geen vrijblijvend advies op afstand, maar gaat een partnership aan om in nauwe samenwerking en vanuit een gezamenlijk (maatschappelijk) belang het project te realiseren. Een van de uitganspunten is dat het potentieel rendement van het project zo veel mogelijk lokaal wordt gerealiseerd en zo mogelijk wordt benut om nieuwe projecten in de directe omgeving te realiseren. 

Energiebesparing voor vastgoed en industrie (D2I)

Met energiebesparing is nog veel te winnen. Energiebesparingsprojecten zijn in potentie ook financieel zeer rendabel, maar deze potentie blijft toch grotendeels nog onbenut. Een belangrijke reden is dat het pad van besparingsambitie naar realisatie zeer complex is. Voor eigenaren van commercieel of maatschappelijk vastgoed en de proces en maakindustrie is energiebesparing niet de core business, waardoor tijd, kennis en aandacht vaak onvoldoende is om tot een optimale benutting van de besparingskansen te komen. 

Develop to Invest helpt deze eigenaren om hun verduurzamingsambitie te realiseren, met als uitgangspunt dat het minimaal kostenneutraal is, maar bij voorkeur financieel voordeel oplevert. Develop to Invest biedt onafhankelijke procesbegeleiding, waarin het besparingspotentieel in kaart wordt gebracht en de optimale invulling wordt geselecteerd. Dit is geen vrijblijvend advies: van de eigenaar verwachten wij dat de ambitie vooraf wordt uitgesproken en het commitment dat besparingen die kostenneutraal of positief uitpakken, ook daadwerkelijk worden gerealiseerd. 

Om die laatste stap te ondersteunen zoekt Develop to Invest de aansluiting met Energiefonds Brabant. Gedurende het adviestraject worden ook de financieringsopties uitgewerkt, zodat aan het einde van het traject een heldere keuze ligt voor zowel de realisatie als de financiering daarvan. Projecten met een positieve business case kunnen vaak direct worden gerealiseerd en gefinancierd door een van de bestaande partnership van Energiefonds Brabant. Voor grote projecten geldt dat Energiefonds Brabant een maatwerk financieringsoplossing kan bieden. Ook is het mogelijk voor een eigenaar met meerdere kleinere besparingsprojecten een bundeling van kleine projecten te financieren. 

Grootschalige projecten met grote impact

Grootschalige projecten kunnen direct het verschil maken. Zo levert onze eerste investering, in Windpark Hazeldonk, met drie windturbines direct groene stroom voor 5400 huishoudens en Windpark Zuid Dintel voor 8000 huishouden. Bij grootschalige projecten (zoals windparken of geothermie) is betrokkenheid van de naaste omgeving van groot belang. Wij spannen ons in om samen te werken met lokale initiatieven om gezamenlijk deze projecten te realiseren, zodat de projecten ook voor de directe omgeving duurzaam zijn en blijven. Bovendien worden de rendementen uit deze projecten zo mogelijk in de directe omgeving geherinvesteerd in nieuwe duurzaamheidsmaatregelen. Een mooi voorbeeld is Windpark de Spinder, waar Energiefonds Brabant samen met tien samenwerkende lokale energiecoöperaties samenwerkt om het park te realiseren. In dit windpark was BOM vanaf een vroege fase medeontwikkelaar, en draagt bij met kapitaal en expertise in het ontwikkelingstraject. 

Duurzame partnerships voor kleinschalige projecten

Het Energiefonds maakt kleinschalige projecten mogelijk via partnerships die op hun beurt individuele bedrijven en organisaties helpen verduurzamen. Hieronder vindt u een beknopt overzicht van onze duurzame partnerships. Bij deze partnership maakt Energiefonds Brabant gebruik van het ESCo concept. Dit houdt in dat het project, bijvoorbeeld een zonne-installatie op het dak van een woning, of energiebesparing in een kantoorgebouw, wordt gerealiseerd en gefinancierd door het partnership (de ESCo). De eigenaar van het pand betaalt aan de Esco een vaste, maandelijkse vergoeding, die lager is dan de besparing op de energierekening. Zo kan de eigenaar van het pand verduurzamen zonder zelf te investeren, en zonder zorgen over de installatie en onderhoud.

Gerealiseerde projecten

Per 30 juni 2017 heeft Energiefonds Brabant geïnvesteerd in vier grootschalige projecten en acht partnerships. Deze investeringen zijn gezamenlijk goed voor een CO2-besparing van  647.000 ton. Dat wij de beschikbare middelen effectief inzetten, blijkt onder meer uit onze financieringsmultiplier: voor elke euro die het Energiefonds investeerde kwam nog eens ruim € 6 vanuit de markt beschikbaar voor duurzame energieprojecten in Brabant. 

Hieronder vindt u een beknopt overzicht van onze duurzame partnerships.

Gerealiseerde projecten

Per 30 juni 2016 heeft Energiefonds Brabant geïnvesteerd in drie grootschalige projecten en vier partnerships. Deze investeringen zijn gezamenlijk goed voor een CO2-besparing van 945.000 ton. Dat wij de beschikbare middelen effectief inzetten, blijkt onder meer uit onze financieringsmultiplier. In 2015 kwam voor elke euro die het Energiefonds investeerde nog eens ruim € 6 vanuit de markt beschikbaar voor duurzame energieprojecten in Brabant. 

Spinderwind wil iedereen een ‘stukje windmolen’ geven

Spinderwind wil iedereen een ‘stukje windmolen’ geven

Met windenergie zo’n zevenduizend huishoudens van groene stroom voorzien. Dat is de missie van Spinderwind. Het samenwerkingsverband van lokale energiecoöperaties uit Midden-Brabant wil aan de rand van Tilburg vier turbines neerzetten met een gezamenlijk vermogen van 10 megawatt – een windpark voor én door burgers die willen bijdragen aan de verduurzaming van Brabant.

Mede mogelijk gemaakt door: 

Meer weten?